Cơm Tấm Sườn Bì Chả

com tam suon bi cha 60

70.000VNĐ/Dĩa

Cơm Tấm Ốp La

com tam opla

40.000VNĐ/Phần

Cơm Tấm Sườn Chả

comtamsuoncha

65.000VNĐ/Phần

Cơm Tấm Sườn Bì

com tam suon bi

65.000VNĐ/Phần

Cơm Tấm Sườn

com tam

60.000VNĐ/Dĩa