Cơm Tấm Sườn Bì Chả

com tam suon bi cha 60

65.000VNĐ/Dĩa

Cơm Tấm Ốp La

com tam opla

35.000VNĐ/Phần

Cơm Tấm Sườn Chả

comtamsuoncha

60.000VNĐ/Phần

Cơm Tấm Sườn Bì

com tam suon bi

60.000VNĐ/Phần

Cơm Tấm Sườn

com tam

55.000VNĐ/Dĩa