Cơm Chiên Đùi Gà Rô Ti

com dui ga

80.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Bò Lúc Lắc

cơm chiên bò lúc lắc

80.000VNĐ/Phần

Cơm Chiên Thập Cẩm

com chien thap cam

80.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Mã Lai

com chien ma lai

65.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Hải Sản

Cơm chiên hải sản

65.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Cá Mặn

com chien ca man 65

65.000VNĐ/Dĩa