Cơm Chiên Đùi Gà Rô Ti

com dui ga

85.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Bò Lúc Lắc

cơm chiên bò lúc lắc

90.000VNĐ/Phần

Cơm Chiên Thập Cẩm

com chien thap cam

85.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Hải Sản

Cơm chiên hải sản

70.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Cá Mặn

com chien ca man 65

70.000VNĐ/Dĩa

Cơm Chiên Dương Châu

com chien duong chau

70.000VNĐ/Phần