Mì Xào Giòn

mì xào giòn

75.000VNĐ/Dĩa

Mì Xào Thập Cẩm

mi xao thap cam

75.000VNĐ/Dĩa

Mì Xào Hải Sản

mi sao hai san

75.000VNĐ/Dĩa