Mì Xào Giòn

mì xào giòn

85.000VNĐ/Dĩa

Mì Xào Thập Cẩm

mi xao thap cam

80.000VNĐ/Dĩa

Mì Xào Hải Sản

mi sao hai san

80.000VNĐ/Dĩa